Quy chế UB.CLHB


DỰ THẢO QUY CHẾ
UỶ BAN CÔNG LÝ VÀ HOÀ BÌNH VIỆT NAM


Điều 1. Sự thành lập

Uỷ ban Công lý và Hoà bình Việt Nam là tổ chức trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN) và được thành lập trong Đại hội lần thứ XI, từ ngày 4-8/10/2010. Ủy ban có nhiệm vụ cổ vũ công lý và hoà bình tại Việt Nam theo đường hướng chung của Giáo hội Công giáo toàn cầu.

Điều 2. Tương quan giữa Uỷ ban Công lý và Hoà bình Việt Nam (UBCLHBVN) với Hội đồng Giáo hoàng Công lý và Hoà bình (HĐGH-CLHB) ở Rôma.

UBCLHB Việt Nam trực thuộc HĐGH-CLHB ở Rôma và có chung mục đích, sứ vụ và đường hướng hoạt động với HĐGH-CLHB, nhưng luôn thích nghi cho phù hợp với mỗi Ủy Ban địa phương, cũng như điều kiện văn hóa và xã hội của Việt Nam.

Điều 3. Mục đích và sứ vụ

Ủy Ban nỗ lực cổ võ công lý, hòa bình trong xã hội Việt Nam, theo ánh sáng Tin Mừng và Giáo huấn xã hội của Giáo hội.

* Ủy Ban có nhiệm vụ đào sâu GHXH-CG và phổ biến rộng rãi trong cũng như ngoài Giáo hội Công giáo Việt Nam.

* Ủy Ban thu thập các thông tin liên quan đến công lý & hòa bình, lượng giá chúng dưới ánh sáng Tin Mừng và báo cáo các đúc kết lên Hội Đồng Giám mục Việt Nam.

* Ủy Ban thúc đẩy tiến trình “đối thoại thẳng thắn và cộng tác chân thành” để góp phần xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng, phát triển, nhân ái và hòa bình.

* Ủy Ban kêu gọi xây dựng môi trường sống trong sạch, lành mạnh để đạt được sự phát triển bền vững.

* Ủy Ban tôn trọng sự dấn thân và tính độc lập của các thành viên và tình nguyện viên theo nguyên tắc bổ trợ.

* Ủy Ban liên kết với các Ủy Ban khác của Hội Đồng Giám mục Việt Nam, các tổ chức và cơ quan, trong cũng như ngoài Giáo hội, đang theo đuổi mục đích tương tự.

Điều 4. Lãnh vực hoạt động

Trách vụ hàng đầu của Ủy Ban Công lý & Hòa bình là nghiên cứu để hành động, bắt đầu từ giáo huấn của các Đức Thánh Cha và các Giám mục, nhằm góp phần xây dựng một xã hội tiến bộ, công bằng và nhân ái.

CÔNG BẰNG: Ủy Ban quan tâm đến các lãnh vực công bằng xã hội, thế giới lao động, vấn đề phát triển, phân phối của cải… Ủy Ban khích lệ suy tư về sự biến đổi của các hệ thống chính trị, kinh tế và tài chính, đồng thời phân tích những vấn đề liên quan đến môi sinh và việc sử dụng có trách nhiệm tài nguyên thiên nhiên.

HÒA BÌNH: Ủy Ban có nhiệm vụ nghiên cứu nhiều vấn đề liên quan đến chiến tranh, an ninh quốc tế và bạo động dưới nhiều hình thức rất khác biệt và đổi thay như khủng bố, ái quốc cực đoan, v.v. Ủy Ban tìm hiểu các cơ cấu chính trị và hành động dấn thân của người Công giáo trong lãnh vực giáo dục, văn hóa, chính trị… Ủy Ban cổ động Ngày Hòa bình Thế giới và đề cao nền giáo dục vì hòa bình.

NHÂN QUYỀN: Nhân quyền ngày càng giữ vai trò quan trọng trong sứ vụ của Giáo hội, cũng như trong hoạt động của Ủy Ban Công lý & Hòa bình. Trong viễn tượng đó, Ủy Ban đề cao phẩm giá như nền tảng của việc thăng tiến và bảo vệ những quyền lợi bất khả chuyển nhượng của con người. Ủy Ban hoạt động theo ba định hướng chính: nghiên cứu những đề tài đang tranh luận trong xã hội; quan tâm đến các nạn nhân của những vụ vi phạm nhân quyền và đề nghị các giải pháp cụ thể.

Điều 5. Hoạt động cụ thể

UBCLHB có những hoạt động chính yếu sau đây:

* Thiết lập mạng lưới tổ chức từ cấp trung ương đến cấp giáo hạt để cổ vũ cho các hoạt động vì công lý và hoà bình.

* Tổ chức các khoá học, các buổi gặp gỡ, toạ đàm để đào sâu, phổ biến cũng như áp dụng học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo cho cá nhân và cộng đồng.

* Gây ý thức, bảo vệ và đấu tranh để quyền con người ngày càng được nhìn nhận và tôn trọng trong xã hội.

* Sử dụng các phương tiện truyền thông đại chúng như sách báo, phim ảnh, internet để gây ý thức về công lý và hoà bình, đào tạo nền nhân bản và giới thiệu học thuyết xã hội Công giáo cho đồng bào Việt Nam.

* Tổ chức các “ngày hành động vì môi trường”, “ngày hoà bình”, “ngày trái đất” để gây ý thức về công lý và hoà bình đối với môi trường sống của con người.

Điều 6. Cơ cấu tổ chức

UBCLHB Việt Nam có cơ cấu tổ chức gồm 3 cấp chính: UBCLHB Trung ương, Ban CLHB Giáo phận và Ban CLHB Giáo hạt, đi từ Hội đồng Giám mục xuống từng tình nguyện viên (TNV) CLHB Việt Nam.

CƠ CẤU TỔ CHỨC
UBCLHB VIỆT NAM

Hội đồng Giám mục bầu 1 Giám mục làm Chủ tịch UBCLHB Việt Nam trong Đại hội của HĐGMVN tổ chức 3 năm 1 lần.

Đức cha Chủ tịch chọn 1 linh mục, tu sĩ hay giáo dân làm Tổng Thư ký UBCLHB để điều hành Văn phòng Trung ương.

Đức Giám mục giáo phận chọn 1 linh mục, tu sĩ hay giáo dân làm Trưởng ban CLHB để điều hành văn phòng CLHB Giáo phận.

Cha Quản hạt chọn 1 linh mục hay 1 tu sĩ hoặc 1 giáo dân đặc trách CLHB giáo hạt.

Điều 7. Hội đồng đại biểu

Hội đồng Đại biểu là cơ quan quyền lực cao nhất của UBCLHB Việt Nam và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Giám mục Việt Nam về hoạt động của UBCLHB Việt Nam.

* Hội đồng này gồm:
– Đức cha Chủ tịch UBCLHB Việt Nam.
– Tổng Thư ký UBCLHB Việt Nam.
– Trưởng ban CLHB Giáo phận.
– Các Trưởng ban ở Văn phòng Trung ương
–  Các Đại diện các dòng tu và giáo dân.

* Hội đồng này có nhiệm vụ:
– Hoạch định đường hướng hành động lâu dài cho UBCLHB Việt Nam.
– Xét duyệt ngân sách chung hàng năm.
– Sửa đổi và chuẩn y các điều lệ trong Quy Chế và Nội Quy của UBCLHB Việt Nam.

* Hội đồng Đại biểu họp mỗi năm 1 lần và khi có nhu cầu cần thiết Đức Cha Chủ tịch triệu tập Hội đồng.

* Các quyết định của Hội đồng phải được đa số quá bán thành viên tham dự chấp thuận.

Điều 8. Hoạt động của các cấp trong hệ thống UBCLHB

8.1. UBCLHB Trung ương

– Cộng tác chặt chẽ với HĐGMVN và các uỷ ban khác của HĐGMVN để đạt được mục đích cũng như hoàn thành sứ mạng được HĐGMVN giao phó.

– Nghiên cứu các vấn đề xã hội của Việt Nam cũng như của thế giới liên quan đến công lý hoà bình, đề xuất những chiến lược, chương trình, dự án để thực hiện các hoạt động công lý hoà bình nhằm đáp ứng và giải quyết các vấn đề.

– Thường xuyên thông tin về các hoạt động của mình cho HĐGMVN, các tổ chức hoạt động xã hội trong cũng như ngoài hệ thống Công lý Hoà bình, các Ban CLHB, các cá nhân liên quan, để được hỗ trợ kịp thời hoặc liên kết với nhau nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động xã hội.

– Thực hiện trang web riêng cũng như sử dụng các phương tiện truyền thông khác để giáo dục quần chúng về Học thuyết Xã hội của Giáo hội Công giáo và hoàn thành những mục đích, mục tiêu, sứ mạng của UBCLHBVN.

– Thiết lập mạng lưới rộng lớn không những từ Trung ương đến địa phương, mà còn với các tổ chức tương tự trong và ngoài Giáo hội.

– Tổ chức các khoá huấn luyện theo chuyên đề phù hợp với nhu cầu của Giáo hội và Xã hội Việt Nam, nhất là đào tạo nhân sự cho các thành phần của UBCLHB.

– Cộng tác với các tổ chức hoạt động xã hội khác trong cũng như ngoài Giáo hội để thực hiện các mục tiêu chung về CLHB.

8.2. Đức cha Chủ tịch UBCLHBVN

– Chủ tịch UBCLHB là cầu nối giữa HĐGMVN và UBCLHB để liên kết, cổ vũ mọi thành viên trong UBCLHB thể hiện công lý và hoà bình của Chúa cho mọi người.

– Chủ tịch UBCLHB là người đại diện theo pháp luật của UBCLHBVN trước Nhà Nước Việt Nam, trước HĐGMVN và trước các cơ quan tổ chức trong cũng như ngoài nước.

– Chủ tịch UBCLHB chủ toạ các phiên họp của Hội đồng Đại biểu.

– Trong trường hợp vị Chủ tịch vắng mặt, Tổng Thư ký Uỷ Ban sẽ chủ toạ các phiên họp.

8.3. Thành viên Hội đồng Đại biểu

– Các thành viên của Hội đồng Đại biểu tham dự các cuộc họp định kỳ và thực hiện các trách nhiệm của Hội đồng.

– Các thành viên luôn cố gắng hành động và cộng tác với nhau để xây dựng và phát triển UBCLHBVN mỗi ngày thêm tốt đẹp và bền vững.

8.4. Tổng Thư ký UBCLHBVN

– Điều phối hoạt động chung của UBCLHB.

– Trực tiếp điều hành Văn phòng Thư ký và các phòng ban.

– Chịu trách nhiệm trước Đức cha Chủ tịch về việc điều hành hoạt động hằng ngày của Uỷ Ban.

8.5. Chuyên viên cố vấn

Các chuyên viên, được UBCLHB mời làm cố vấn, là những tình nguyện viên có khả năng chuyên môn về các lĩnh vực như pháp luật, kinh tế, chính trị, xã hội, giáo dục… để hoạch định chiến lược, chính sách, kế hoạch và đường hướng hoạt động cụ thể cho UBCLHB trong từng thời kỳ.

8.6. Tình nguyện viên

Tình nguyện viên là tất cả những người tự nguyện cộng tác với UBCLHB cấp Trung ương, Giáo phận hay Giáo hạt để cổ võ và thực hiện mục tiêu CLHB.

Điều 9. Ban CLHB Giáo phận

– Trưởng ban CLHB Giáo phận điều hành Văn phòng Ban CLHB Giáo phận và những sinh hoạt liên quan đến CLHB của giáo phận.

– Ban CLHB Giáo phận cộng tác chặt chẽ với Đức giám mục giáo phận và các ban ngành khác của giáo phận, cùng nhau học hỏi và phổ biến GHXH-CG.

– Ban CLHB Giáo phận nghiên cứu các vấn đề thuộc lĩnh vực công lý hoà bình, đề xuất những dự án, thực hiện các hoạt động CLHB của giáo phận.

– Ban CLHB Giáo phận thường xuyên thông tin về các hoạt động của mình cho Văn phòng Trung ương để được hỗ trợ kịp thời hoặc liên kết các chương trình, nhằm nâng cao các hoạt động xã hội trong giáo phận.

– Tổ chức các khoá huấn luyện theo chuyên đề phù hợp với nhu cầu của giáo phận nhất là đào tạo nhân sự cho Ban CLHB Giáo hạt.

– Cộng tác với các tổ chức hoạt động xã hội khác trong và ngoài giáo phận để thực hiện các mục tiêu chung của UBCLHBVN và giúp đỡ cho Ban CLHB Giáo hạt chu toàn nhiệm vụ của mình.

Điều 10. Nhiệm kỳ

Nhiệm kỳ của Chủ tịch UBCLHBVN thường là 3 năm, song song với khoá họp của Đại hội HĐGMVN và có thể được bầu lại. Nhiệm vụ của Chủ tịch chấm dứt khi HĐGMVN thay đổi vị Giám mục đặc trách UBCLHB, nhưng vị này sẽ xử lý thường vụ cho đến khi bàn giao cho vị Chủ tịch mới.

Nhiệm kỳ của Tổng Thư ký UBCLHB kết thúc khi vị Chủ tịch bổ nhiệm người mới vào chức vụ này.

Nhiệm kỳ của Trưởng ban CLHB Giáo phận kết thúc khi giám mục giáo phận chỉ định người mới vào chức vụ này.

Nhiệm kỳ của Trưởng ban Ban CLHB Giáo hạt kết thúc khi linh mục quản hạt chỉ định người mới vào chức vụ này.

Điều 11. Quỹ hoạt động

Quỹ hoạt động của UBCLHB do hỗ trợ hàng năm của Hội Đồng Giám mục Việt Nam và các tổ chức trong cũng như ngoài nước.

Quỹ này cũng hình thành từ sự đóng góp của ân nhân và các tình nguyện viên.

Điều 12. Việc sửa đổi Quy Chế

Quy Chế này gồm 13 điều. Mọi thay đổi trong Quy Chế này phải được Hội đồng Đại biểu chấp thuận và được HĐGMVN chuẩn y.

Điều 13. Việc ban hành Quy Chế

Quy Chế này sẽ được đệ trình lên HĐGMVN trong khoá họp của HĐGMVN để được phê chuẩn và chính thức ban hành.

(4 526 views)
© 2014 Công lý và Hòa bình · All rights reserved. · RSS

UỶ BAN CÔNG LÝ & HOÀ BÌNH, TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

Địa chỉ: 6B Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận I, Tp.HCM

Tel: +(848)36007651 - Email Văn phòng TTK: ubclhb@gmail.com || Email Ban biên tập Website: clhbvn@gmail.com